Informacje dot. nagrywania rozmów telefonicznych

INFORMACJE DOTYCZĄCE NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu rozmów telefonicznych w Rebel sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizowanych zadań jest Rebel Sp. z o.o. ul. Budowlanych 64c, 80-298, Gdańsk, Polska. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy. Nagrania przechowywane są przez okres nie przekraczający 92 dni od daty wykonania połączenia.

W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zarejestrowane rozmowy telefoniczne będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem. Dane zostają usunięte, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania, przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku; cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.

Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: prywatnosc@rebel.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.