Regulamin promocji "Kalendarz adwentowy"

Regulamin Kalendarza adwentowego REBEL.pl

(ostatnia aktualizacja 30.11.2023)

I. Informacje o firmie

 1. Sklep internetowy REBEL.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą:
  Rebel Sp. z o.o.
  ul. Budowlanych 64c
  80-298 Gdańsk
  NIP: 9571068214
  REGON: 221833849
  Numer KRS: 0000451062
  zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 3 822 100 PLN w pełni opłacony.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszelkie informacje na temat Sklepu, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać pod numerem telefonu 58 728 49 31 (opłata zgodnie z cennikiem operatora) w dni robocze, w godzinach 10:00-16:00 lub pod adresem e-mail sklep@rebel.pl, odpowiedzi udzielamy przed upływem 48 godzin (w dni robocze).
 4. Wszystkie ceny na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

II. Definicje 

Określenia użyte w regulaminie promocji "Kalendarz adwentowy" oznaczają:

 1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, określający zasady i warunki Akcji Promocyjnej.
 2. „Akcja Promocyjna” – Akcja Promocyjna "Kalendarz adwentowy" prowadzona na zasadach określonych niniejszym Regulaminem w ramach Sklepu Internetowego rebel.pl
 3. „Organizator” – Organizator Akcji Promocyjnej: Rebel sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 64C, 80-298, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 3 822 100 PLN w pełni opłacony.
 4. „Sklep” – Sklep Internetowy Organizatora, dostępny pod adresem www.rebel.pl.
 5. „Uczestnik” – osoba posiadająca konto klienta w Sklepie Internetowym; fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba prawna, w tym przedsiębiorca, posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, biorący udział w Akcji Promocyjnej.
 6. „Koszyk” – podstrona Sklepu Internetowego Organizatora, dostępna pod adresem: https://www.rebel.pl/shopping/cart.
 7. „Produkty Promocyjne” – produkty, które Uczestnik może nabyć w cenie promocyjnej.
 8. „Kod Rabatowy” – ciąg znaków, który po wpisaniu w Koszyku umożliwia otrzymanie dodatkowej zniżki na zakup określonych produktów objętych Akcją Promocyjną.
 9. „Okienko” – pole graficzne, które umożliwia zapoznanie się z prezentem na dany dzień promocji.
 10. „Prezent” – materiał promocyjny przygotowany dla Użytkownika, wyświetlany po otwarciu Okienka.

III. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest od 1 grudnia 2023 r. od 12:00 do 24.12.2023 r. do 23:59
 2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w Sklepie Internetowym na podstronie: https://www.rebel.pl/kalendarz-adwentowy
 3. W ramach Akcji Uczestnicy mogą korzystać z Kalendarza Adwentowego przygotowanego przez Organizatora. W Kalendarzu znajdują się 24 Okienka, które mogą być otwierane przez Uczestników. W każdym okienku Organizator przygotował niespodziankę. Niektóre niespodzianki mają charakter limitowany. Uczestnik w ramach Akcji może zdobyć nie więcej niż 24 odrębne nagrody.
 4. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnicy mają możliwość skorzystania z oferty Organizatora ograniczonej czasowo oraz ilościowo, w ramach której Uczestnik może:
  1. pobrać darmowe treści udostępnione w formie plików promocyjnych w formacie .pdf, .png lub .zip, do samodzielnego wydruku,
  2. nabyć natychmiastowo dany Produkt Promocyjny po obniżonej cenie w oznaczonym przedziale czasowym i do wyczerpania zapasów,
  3. otrzymać Prezent pod warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym w oznaczonym przedziale czasowym i do wyczerpania zapasów,
  4. wziąć udział w konkursie, którego regulamin udostępniony będzie w opisie konkursu,
  5. otrzymać kod rabatowy, ważny na wybrane produkty w oznaczonym przedziale czasowym i do wyczerpania zapasów, lub
  6. otrzymać kod na grę Frostpunk do pobrania za darmo z serwisu Steam, dostępny w oznaczonym przedziale czasowym i do wyczerpania zapasów.
 5. Akcja Promocyjna nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).
 6. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z warunkami Akcji Promocyjnej i treścią Regulaminu. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest wejście na stronę Akcji promocyjnej https://www.rebel.pl/kalendarz-adwentowy i kliknięcie w Okienko na graficznej formie kalendarza, które jest możliwe do odkrycia zgodnie z aktualną datą trwania Akcji Promocyjnej. Przykładowo - 5 dnia grudnia można otworzyć Okienko z numerem 5.
 3. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien podjąć poniższe działania:
  1. wejść na stronę https://www.rebel.pl/kalendarz-adwentowy
  2. zaakceptować niniejszy regulamin
  3. otworzyć Okienko danego dnia
  4. skorzystać z atrakcji przewidzianej na dany dzień Akcji Promocyjnej
 4. Każdy Uczestnik może dokonać zakupu wyłącznie jednego Produktu Promocyjnego w ciągu danego dnia, niezależnie od sposobu, danych osobowych, kanału sprzedaży lub konta użytkownika, którego użył w ramach Akcji Promocyjnej. Ograniczenie ilościowe wprowadzane jest na potrzeby zapewnienia możliwości udziału w Akcji Promocyjnej przez innych Uczestników.
 5. Uczestnik przystępuje do Akcji Promocyjnej poprzez samodzielne dodanie Produktu Promocyjnego do Koszyka, co następuje poprzez kliknięcie stosownego przycisku. Przycisk ukazuje się w Koszyku automatycznie w momencie otworzenia właściwego Okienka. Nieukazanie się przycisku jest równoznaczne z informacją o wyczerpaniu zapasów danego Produktu Promocyjnego.
 6. Akcja Promocyjna jest wykluczona z zasad i regulaminu programu lojalnościowego PDK (https://www.rebel.pl/strona/co-to-po-co-to-110.html) dotyczących rabatu na dostawę oraz stałego rabatu.
 7. Niedopuszczalny jest udział w Akcji Promocyjnej przy użyciu jakiegokolwiek oprogramowania mającego na celu zapewnienie zautomatyzowanego zakupu danego produktu w ramach Akcji Promocyjnej. Za powyższe oprogramowanie uważa się w szczególności korzystanie z botów lub skryptów, które spowodują zakup bez ingerencji i świadomej decyzji Uczestnika.

V. Objęcie produktu Akcją Promocyjną

 1. Warunki sprzedaży danego Produktu Promocyjnego objętego Akcją Promocyjną są każdorazowo wskazywane przez Organizatora na stronie internetowej Akcji Promocyjnej w odpowiednim Okienku: https://www.rebel.pl/kalendarz-adwentowy.
 2. Powyżej wskazane pole informacyjne obejmuje ofertę sprzedaży Produktu Promocyjnego objętego Akcją Promocyjną i obejmuje następujące informacje dotyczące danego produktu:
  1. nazwę produktu
  2. różnicę, wyrażoną w procentach, pomiędzy pierwotną ceną a ceną promocyjną
  3. najniższą cenę promocyjną obowiązującą w okresie 30 dni przed wprowadzeniem ceny promocyjnej
  4. wysokość ceny pierwotnej oraz ceny promocyjnej
 3. Akcja Promocyjna obejmuje wyłącznie produkt ujawniony w powyższym polu informacyjnym, do momentu wyprzedania pozostałej ilości lub upływu czasu trwania Akcji Promocyjnej.
 4. Ceny Produktów Promocyjnych nie ulegają dodatkowej modyfikacji za pomocą kodów rabatowych.

VI. Postanowienia szczególne

 1. W ramach Akcji Promocyjnej Organizator nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia jej dostępności (aktywacji) na stronie internetowej https://www.rebel.pl/kalendarz-adwentowy
 3. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami Organizatora, o ile możliwość łączenia wskazano w ich treści.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany ilości sztuk produktu objętego Akcją Promocyjną w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu.

VII. Wykluczenie Uczestnika z Akcji Promocyjnej

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia, ze skutkiem natychmiastowym, Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej, w przypadku nieuczynienia przez Uczestnika zadość postanowieniom niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VIII. Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

IX. Zawieszenie funkcjonowania Sklepu Internetowego lub Akcji Promocyjnej

 1. Organizator czyni wszelkie starania celem zapewnienia niezakłóconego dostępu do Akcji Promocyjnej.
 2. Organizatorowi przysługuje jednak prawo do przerwania lub zawieszenia Akcji Promocyjnej w przypadku:
  1. wystąpienia awarii lub błędu logicznego w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, lub Akcji Promocyjnej, skutkującego w szczególności brakiem dostępności danego produktu objętego Akcją Promocyjną
  2. wystąpienia awarii lub zniszczenia infrastruktury informatycznej Organizatora, lub jej części
  3. podjęcia przez osoby trzecie działań zmierzających lub skutkujących zakłóceniem działania Akcji Promocyjnej (w tym ataki DDoS)
  4. prowadzenia prac konserwacyjnych lub innych, zmierzających do modyfikacji Sklepu Internetowego, Akcji Promocyjnej lub infrastruktury związanej, lub zapewniającej ich funkcjonowanie i stabilność
  5. działania siły wyższej, skutkującej zaburzeniem funkcjonowania Sklepu Internetowego lub Akcji Promocyjnej
  6. konieczności wdrożenia nowych instytucji lub dopasowania treści Sklepu Internetowego, lub Akcji Promocyjnej do wymogów zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje żadne świadczenie zastępcze w przypadku zawieszenia funkcjonowania Sklepu Internetowego lub Akcji Promocyjnej, o którym mowa powyżej.

X. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) Organizator informuje, iż:

 1. jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w Sklepie Internetowym podczas dokonywania zamówienia na produkt objęty Akcją Promocyjną
 2. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Akcji Promocyjnej, w tym w celu dostarczenia produktu oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową
 3. przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e–mail adres zamieszkania oraz numer telefonu Uczestnika
 4. przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem https://www.rebel.pl/strona/polityka–prywatnosci–10.html.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Sklepie Internetowym na podstronie https://www.rebel.pl/strona/regulamin-kalendarza-adwentowego-1478.html.
 2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Organizatora (dostępnego pod adresem: www.rebel.pl/strona/regulamin–65.html) oraz przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie: https://www.rebel.pl/strona/regulamin-kalendarza-adwentowego-1478.html